Overige informatie

Kwaliteit

Zomer 2021 zijn we begonnen te werken volgens het Kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen, opgezet door de Federatie Landbouw Zorg. We hopen dat dit in 2022 leidt tot het verkrijgen van Keurmerk voor Zorgboerderijen (Kwaliteit Laat je zien). Het biedt ons handvatten voor de continue verbetering van onze dienstverlening en geeft ons kwaliteitsbeleid verder vorm.

Ook zijn we aangesloten bij de vereniging BEZIG, Boeren En Zorg In Gelderland. Deze behartigen de belangen van de leden, bieden cursussen en workshops aan en stimuleert tot samenwerking.  

Verder hebben we een samenwerkingsverband met HalteZ 

Beschrijving Privacyreglement:

Het Privacyreglement schrijft voor hoe Zorgboerderij De Aanloop met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers die zij begeleidt.

 

Privacyreglement:

De zorgboerderij begeleid deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit, functioneringsplan, door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. Wanneer van belang is bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen.

Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen.

Dit dossier is ten alle tijden in te zien voor de deelnemer zelf (op aanvraag) en uitsluitend voor de eindverantwoordelijke, de zorgboer(in), die ook de zorgovereenkomst meegetekend heeft.

 

Toestemming geven:

Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de deelnemer.

 

Rechten van deelnemers:

Deelnemers hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit (met een geldig legitimatiebewijs) aangeven bij de zorgboer(in).

 

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier:

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe geschikte afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. De zorgboer(in) heeft vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben met betrekking tot het gebruik van de persoonsdossiers.

Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij. Het betreft hier de begeleiders en de zorgboer(in). De zorgboer(in) en eventueel bevoegde begeleiders mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen.

 

Voor het klachtenregelement verwijzen we je naar dit document.

Klachtenreglement cliënten zorgboerderijen

Dit reglement treedt in werking op 01/09/2021